Halo Angel Wings Kaoani

Friday, November 16, 2012

RPH


Rancangan Pengajaran bagi Set Pengajaran Makropengajaran

Matapelajaran                      : Bahasa Malaysia
Tarikh / Hari                          : 08 Oktober 2012 / Isnin
Masa                                      : 10.35 pagi – 11.35 pagi (60 minit)
Kelas                                      : Tahun 5
Bilangan Pelajar                  :  22 Orang
Tajuk                                      :  Aktiviit Sekolah
Subtopik                               :  Aktiviti Bergotong-royong 
                                                  Membersihkan Bilik Darjah

Objektif Pembelajaran      
Pada akhir pengajaran ini, murid-murid akan dapat :
1.Menulis 5 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.
2.Membaca 5 ayat yang ditulis berdasarkan gambar.

Hasil Pembelajaran         
8.2  Aras 1 (i) : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
5.1 Aras 1 (i)  : Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid telah mengetahui tentang pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan di sekolah. 

Alat Bantu Mengajar        : Carta, kad gambar, kad imbasan, kad manila, kertas majong, pen marker, lembaran kerja.

Pendekatan/strategi        : Berpusatkan guru dan murid.

Kaedah                             : Sumbangsaran, bersoal jawab, perbincangan, latih tubi. 

Nilai-nilai                          : Keberanian, bekerjasama, kerajinan, bertanggungjawab, rasional, menjaga kebersihan kawasan, tolong-menolong, prihatin.

KBKK                              : Menjana idea, menghubungkait, mencatat maklumat,mendengar dengan berkesan.
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran
Langkah / Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Strategi/ Kaedah/ 
ABM/
 Nilai/
KBKK
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
Set Induksi
(3 minit)

Pengenalan
• Ayat  
tunggal
• Ayat  
majmuk
1.Guru menunjukkan beberapa kad gambar dan menyuruh  murid meneliti gambar yang dipaparkan.

2.Guru meminta murid ke hadapan untuk menyuaipadankan kad imbasan (kata kerja) dengan kad gambar.

3.Guru memberi peluang kepada sesiapa yang ingin membina ayat secara lisan berdasarkan suaipadan kad imbasan dengan kad gambar tersebut.

4.Guru menyoal murid tentang pembelajaran hari ini.
1. Murid melihat dan meneliti setiap gambar yang 
ditunjukkan oleh guru.

2. Murid ke hadapan untuk melakukan aktiviti suaipadan kad imbasan dengan kad gambar.

3. Murid angkat tangan dan membina ayat tunggal
atau ayat majmuk secara lisan.  
                                                                                   4. Murid akan menjawab : "Tulis ayat".
Strategi : Berpusatkan 
guru dan
murid.

Kaedah : Bersoal jawab, Perbincangan.

ABM :          
Kad Imbasan, kad gambar.

Nilai : Keberanian, bertanggungg-jawab. 

KBKK : 
Menjana Idea,  Mendengar dengan berkesan.
Langkah
1
(15minit)Aktiviti Bergotong-royong Membersih
-kan Bilik Darjah
• Bina ayat  secara lisan
1. Guru menunjukkan carta aktiviti 
bergotong-royong membersihkan bilik darjah kepada murid.

2. Guru membimbing murid mencari kata kerja yang sesuai dengan gambar.

3. Guru menerangkan cara untuk menulis
ayat dengan betul mengikut skema pemarkahan UPSR.

4. Guru memberi peluang kepada 
semua murid untuk membina ayat 
secara lisan.
1. Murid melihat dan meneliti aktiviti yang terdapat 
dalam carta yang ditunjukkan oleh guru.

2. Murid memberi jawapan mengikut bimbingan guru. 

3. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti
dan bertanyakan soalan.

4. Murid membina ayat secara lisan.


                                         
Strategi : Berpusatkan 
guru dan 
murid.

Kaedah : Sumbangsaran, bersoal jawab. 

ABM :          Carta gambar.

Nilai :  
Menjaga kebersihan kawasan, kerajinan, bertanggung- jawab, bekerjasama.

KBKK : Menghubung-
kait.
Langkah
 2
(15minit)
Aktiviti Bergotong-royong Membersih
-kan Bilik Darjah
• Menulis ayat tunggal atau ayat majmuk

1. Guru menyuruh
 murid secara bergilir-gilir menulis ayat berdasarkan 
carta aktiviti tersebut. 

 2. Guru bersoal 
jawab dengan murid tentang ayat yang ditulis oleh murid.

3. Guru memperbetulkan kesilapan yang 
dibuat oleh murid
dan memberi 
markah kepada 
hasil kerja mereka.

4. Guru meminta semua murid 
membaca sekali 
lagi ayat-ayat 
tersebut.
1. Murid menulis ayat di papan putih dengan penuh 
perhatian menggunakanpen marker.

2. Muird menyatakan pemahaman mereka berkenaan ayat tersebut.

3. Murid mendengar penerangan guru dengan 
prihatin dan memcuba membuat pembetulan 
ayat.         
               
4. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Strategi : Berpusatkan murid dan guru.

Kaedah :  Bersoal jawab, latih tubi.

ABM :      
Carta, pen marker.

Nilai :       Prihatin, bertanggung-jawab.

KBKK : Menghubung-
kait, mencatat    maklumat, rasional.
Langkah
3
(15minit)
Aktiviti Kumpulan
• Menulis 5 ayat dalam kertas majong secara bekerjasama
•Membaca 5 ayat yang dihasilkan
1. Guru memberi tugasan kepada 
murid mengikut kumpulan.

2. Guru meminta 
muird berbincang dalam kumpulan bagaimana menulis 
5 ayat berdasarkan gambar (Suasana di Perpustakaan).   
                                         
3. Guru berbincang bersama murid mengenai hasil 
perbincangan 
mereka.

4. Guru membetulkan kesilapan yang dibuat oleh murid.
1. Murid membaca dan memahami tugasan yang diberi.

2. Murid berbincang dalam kumpulan menulis 5 ayat berdasarkan gambarmengikut pemahaman mereka.

3. Murid berbincang dengan guru mengenai ayat 
yang dihasilkan.

4. Murid mendengardengan prihatin dan melihat kesilapan yang dibuat dan membuat pembetulan.
Strategi : Berpusatkan murid.

Kaedah : Perbincangan, latih tubi.

ABM :     Gambar, pen marker, kertas majong.

Nilai : Bekerjasama, bertanggung-jawab, tolong-menolong, prihatin.

KBKK :   Menjana idea, menghubung
-kait, mencatat maklumat.
Langkah
 4
(10minit)
Aktiviti Pengukuh
-an dan pengayaan diri murid
1. Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai aktiviti pengukuhan dan memberi arahan kepada setiap murid.

2. Guru meronda dan membimbing murid yang menghadapi masalah. 

3. Guru meminta 
murid menghantar lembaran kerja.

4. Guru memberi latihan pengayaan kepada murid yang selesai tugasannya.
1. Murid menulis 5 ayat dalam lembaran kerja 
masing-masing.    
                    
2.  Murid bertanyakepada guru jika menghadapi 
masalah.

3. Murid menghantar lembaran kerja.            
                                                            
4. Murid yang selesai tugasannya dengan awal 
membuat latihan pengayaan diri.
Strategi : Berpusatkan murid.

Kaedah :       Latih tubi.

ABM :  
Lembaran kerja.

Nilai : Bertanggung-jawab, prihatin.

KBKK : 
Menjana idea, menghubung
-kait.
Penutup
(2 minit)
Rumusan guru
1. Guru membuat rumusan berkaitan topik yang telah dipelajari.
1. Murid mendengar rumusan guru dengan berkesan.
Strategi : Berpusatkan 
guru dan
murid.

Kaedah :       Bersoal  jawab.

ABM :      
Carta.

Nilai :    
Prihatin.

KBKK : Mengingat kembali.

14 comments: